Virga Proizvodi Korisnici O nama Prijava

Virga ProductionUpravljanje materijalima / proizvodnjom / gotovim proizvodima

U okviru upravljanja materijalima, gotovim proizvodima ili proizvodnjom posebno je važno istaknuti mogućnosti vezane uz:

Upis standardnog cjenika proizvoda – Cjenik se može formirati za vlastite gotove proizvode i / ili artikle od drugih dobavljača. Cjenik može biti u različitim valutama.

Izradu ponuda kupcima – Ponuda se može napraviti u različitim valutama. Odabirom proizvoda nudi se cijena iz standardnog cjenika. Ponuđena cijena se može izmjeniti na svakoj pojedinoj ponudi. Svaka stavka se veže na određeni proizvod (model – vlastiti proizvod, artikal – proizvod naših dobavljača).

Svaka stavka ima mogućnost upisa dodatnih informacija u opisno polje. Ponuda sadržava sve elemente dostatne za izradu ponude. Ponuda se može pratiti kroz faze (otvorena, prihvaćena, konačna, ...)

Praćenje radnog naloga – Nakon prihvaćanja ponude od strane kupca, otvara se radni nalog u kojemu se definiraju proizvodi za lansiranje u proizvodnju. Stavke se mogu kopirati iz ponude. Pored opisa proizvoda moguće je upisati i tehnološki opis koji služi proizvodnji kao uputa za izradu.

Izradu primki – Materijal se zaprima na skladišta i podskladišta. Kod upisa primke pored dobavljača, artikla i količina potrebno je definirati i valutu u kojoj će artikli biti fakturirani. Svaki ulaz se pored originalne valute evidentira i u dvije referentne valute, kune i EUR. Dok je primka u statusu nepotvrđene nije je moguće trošiti. Nakon potvrde je to moguće. Primku je moguće rezervirati za određene radne naloge.

Definiranje uvozne kalkulacije – Pored vrijednosti artikala moguće je definirati i sve zavisne troškove, carinu i ostale troškove koji opterećuju vrijednost artikla. Kalkulacija se veže na primku, pa potvrdom kalkulacije dolazi do ažuriranja cijena na primci i svim njenim zavisnim dokumentima. Moguć je i obrnuti redoslijed nastajanja dokumenata primke i kalkulacije, odnosno da se potvrdom kalkulacije izradi primka.

Izradu naloga/izdatnice za proizvodnju – Nalog/izdatnica je dokument kojim se pojedina stavka radnog naloga lansira u proizvodnju. Ovim dokumentom daje se nalog proizvodnji što treba izraditi i na koji način.

Dokument pri otvaranju ima status «otvoren». Na ovaj dokument se evidentira sav materijal utrošen za izradu zadanog proizvoda. Ukupna vrijednost utrošenog materijala čini ukupnu vrijednost proizvedenog proizvoda. Cijena materijala je određena FIFO metodom.

Evidentiranje predatnica – Nakon što je lansirani proizvod završen i sav utrošeni materijal evidentiran na nalogu-izdatnici, predatnicom se može takav proizvod prebaciti u otpremno skladište. Jednom predatnicom moguće je prebaciti više proizvoda sa više radnih naloga.

Evidentiranje međuskladišnica – Ovim dokumentom se materijal preskladištava sa jednog skladišta na drugo. Moguće je prebaciti sa jednog podskladišta na drugo.

Izradu otpremnica gotovih proizvoda – Otpremnicom se gotovi proizvodi sa otpremnog skladišta otpremaju kupcima. Vrijednosti proizvoda na otpremnici je suma nabavnih vrijednosti materijala ugrađenog u taj proizvod. Kao i svi ostali dokumenti i ovaj dokument na sebi nosi informaciju o radnom nalogu.

Izradu otpremnica materijala – Otpremnicom materijala se artikli otpremaju iz skladišta materijala direktno kupcu. Ovu otpremnicu ćemo koristiti za prodaju nevlastitih proizvoda. Na ovom dokumentu upis radnog naloga nije obavezan.

Izradu predatnica materijala – Nevlastite proizvode je moguće otpremiti iz skladišta materijala u otpremno skladište, gdje su uglavnom vlastiti proizvodi, dokumentom predatnice materijala. Ovo se uglavnom radi radi pripreme proizvoda za otpremu u otpremnom skladištu.

Izradu računa kupcu – Nakon što smo izraditi otpremnice (gotovih proizvoda i materijala), možemo izraditi račun. Na računu je moguće dodatno agregirati stavke sa otpremnica. Računi se mogu izrađivati u raznim valutama. Moguće ih je povezivati sa ponudama i računima za predujam. Vrijednosti sa originalnih valuta se preračunavaju u kune i eure (dvije referentne valute).

Izrada storna dokumenata – Dokumente nakon potvrde nije moguće mjenjati već ih treba stornirati. Svaki dokument ima odgovarajuće storno.

Sprovođenje inventura – Računalo donosi knjigovodstvene vrijednosti, a korisnik mora upisati vrijednosti zatečene na skladištima prebrojavanjem. Inventurne razlike se ne knjiže automatski. Razlog tome je korištenje FIFO metode.

Nabava materijala

Obuhvaća:

 • održavanje matičnih podataka vezanih uz nabavu
  (grupe materijala i materijali, dobavljači, djelatnosti dobavljača)

 • definiranje minimalnih i signalnih zaliha materijala

 • evidentiranje trebovanja

 • automatizirano kreiranje trebovanja iz skladišta
  na osnovu stanja zaliha i signalinih zaliha

 • kalkulacija ulaznih cijena

 • izrada narudžbi dobavljaču

 • mapiranje

 • automatizirano sakupljanje trebovanja

 • definiranje dobavljača za svaki materijal

 • skupna izrada narudžbi

 • pojedinačna izrada narudžbi

 • statistički izvještaji po isporukama

Planiranje proizvodnje

Poslovno rješenje podržava poslovne procese planiranja proizvodnje kroz upravljanje zalihama, definiranje normativa gotovih proizvoda ili poluproizvoda. Također modul omogućuje međufazno praćenje proizvodnje kojeg osigurava sustav sljedivosti, a kroz praćenje svih sirovina i proizvoda u svim fazama proizvodnje od nabave do prodaje.

Likvidatura i saldakonti kupaca i dobavljača

Modul Likvidature pokriva poslovne procese vezane uz:

 • kontrolu ulaznih računa i primki robe

 • izradu knjiga ulaznih računa

 • izradu prijedloga plaćanja dospjelih obveza

 • izradu virmana, naloga za plaćanje u inozemstvo

 • izrada i kontrola naloga za plaćanje putem magnetnih medija
  i definiranih protokola Internet bankarstva

 • definiranje plana plaćanja s rezervacijom sredstava

 • evidentiranje izvoda, te automatizirana veza s planom plaćanja

 • generiranje periodičnih plaćanja

Modul Saldakonti kupaca i dobavljača pokriva poslovne procese vezane uz:

 • evidentiranje i/ili prihvat ulaznih računa iz podsustava

 • evidentiranje i/ili prihvat izlaznih računa iz podustava

 • zatvaranje računa i plaćanja prilikom evidentirana izvoda ili naknadno

 • priprema podataka za obračun PDV-a

 • primjena automatiziranih procedura za kontiranje
  prema predefiniranim knjigovodstvenim stavovima

 • automatizirane procedure saldiranja zatvorenih stavki

 • izračun kamata na zakašnjela plaćanja, otvorene stavke ili sva knjiženja

 • obračun i knjiženje tečajnih razlika po zatvorenim/otvorenim stavkama
  i svođenje na tečaj

 • ispisi i pregledi (kartica partnera, otvorene stavke s arhivom,
  otvorene stavke po dospijeću, ispisi dnevnika knjiženja, naloga za knjiženje,
  naloga za plaćanje s virmanima itd, prometa po partnerima i kontima i itd.)

Poslovno izvješćivanje – BI

LogBi – Trgovina


Izvještavanje i analiza prodaje i nabave robe kroz:

 • izradu top liste artikala po kupcima, vremenskim periodima
  i veleprodajnim lokacijama

 • analize prodaje prema robnim grupama i brand grupama

 • analize prodaje po kupcima, lokacijama i vremenskim jedinicama

 • analize prodaje po dobavljačima, robnim grupama

 • izradu top liste prodaje artikala

 • praćenje zaliha po objektima

 • pregled nabave po dobavljačima

 • analiza prosječne košarice

 • analiza elemenata kalkulacije po objektima

 • periodični izvještaji prodaje
  (po artiklima, robnim grupama, dobavljačima, vremenskim periodima)

 • prikaz prodaje najboljih - najlošijih N artikala

 • pregled prometa po dobavljačima

 • pregled prometa po robnim grupama

 • usporedne analize prometa i marže po mjesecima

LogBi – Financije


Izrada i analiza financijskih izvješća i to:

 • izrada financijskog plana po kontima/stavkama i budžetiranje

 • praćenje dinamike ostvarenja i prognoze

 • izradu i analizu financijskih izvješća po
  Međunarodnim računovodstvenim standardima

Cjenik

Prijava na demo
Broj radnih mjesta
Broj radnih mjesta
(svako sljedeće)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-30
Production
 • 705,00 kn
 • 1.040,00 kn
 • 1.360,00 kn
 • 1.670,00 kn
 • 1.960,00 kn
 • +280,00 kn
 • +270,00 kn
 • +260,00 kn

Navedene cijene ne uključuju PDV.